Algemene voorwaarden FlimDeal

Artikel 1 Definities

 1. FlimDeal is een besloten vennootschap die zich richt op het aanbieden van een online Platform waar Veilingmeesters diverse Producten aanbieden aan Gebruikers van het Platform, een en ander in de meeste ruime zin.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van FlimDeal en FlimDeal de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen FlimDeal en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door FlimDeal en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geveilde of geleverde producten en kavels, alsmede alle andere door FlimDeal ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Gebruikers’ verstaan: alle bedrijven en consumenten die zijn geregistreerd op het Platform.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Veilingmeesters’ verstaan: alle bedrijven en zakelijke Klanten die zijn geregistreerd op het Platform en hier Producten aanbieden.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website https://flimdeal.nl/.
 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Platform’ verstaan: het online platform van FlimDeal, te bereiken via https://flimdeal.nl/ en via de app.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant, Veilingmeester en FlimDeal gesloten Overeenkomsten waarbij FlimDeal Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met FlimDeal overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. De Klant kan contact opnemen met Veilingmeester via de Website en zich daar registreren met een persoonlijk account. De Overeenkomst komt pas tot stand door registratie op het online Platform.

 2. Als FlimDeal of een Veilingmeester een bevestiging naar Klant stuurt, is deze beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. FlimDeal kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat of is gebaseerd op een fout in het systeem of op het Platform van FlimDeal.

 3. Het account van de Klant op het platform wordt verwijderd indien het een jaar niet wordt gebruikt, mits er geen sprake is van openstaande posten óf niet-afgehaalde kavels.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. FlimDeal zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. FlimDeal heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FlimDeal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan FlimDeal worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet volledig aan FlimDeal zijn verstrekt, heeft FlimDeal het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 4. FlimDeal zal zorg dragen over de verzending van eigen aangeboden kavels en bemiddelen wanneer Veilingmeester gewonnen kavels niet binnen de aangegeven periode zal verzenden. Kavels gewonnen op het platform van FlimDeal zullen uitsluitend worden verzonden binnen België, Duitsland en Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat FlimDeal zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant FlimDeal hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. FlimDeal dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. FlimDeal is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat FlimDeal goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is FlimDeal bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is FlimDeal gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 6 Opzegging account

Opzegging van de Overeenkomst na registratie op het online Platform is slechts mogelijk, indien de openstaande betalingen zijn voldaan.

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle prijzen en uitbetalingen worden berekend aan de hand van de verkoopprijs per product, exclusief BTW. Bij plaatsen van een bod zorgt FlimDeal ervoor dat er een prijs inclusief btw en commissie wordt weergegeven. Verzendkosten en de btw hiervan worden pas berekend wanneer alle kavels van een veiling worden betaald. Verzendkosten kunnen worden verlaagd bij de aankoop van meerdere combinatie-kavels.
 2. FlimDeal heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave, biedingen of veiling te herstellen.
 3. Betaling geschiedt via iDeal of Bancontact.
 4. De betaling dient onverwijld nadat de veiling gesloten is te geschieden met een maximum van 7 dagen na sluiting. Wanneer Klant meer dan eens een winnende bieding heeft gedaan maar niet heeft voldaan aan de betaling binnen de aangegeven termijn, zal het account gesloten worden voor 7 dagen.
 5. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan FlimDeal mede te delen.
 6. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een Product, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien FlimDeal besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 8 Uitsluiting garanties

 1. FlimDeal sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, integriteit en juistheid van het Platform van FlimDeal en haar Diensten, tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden.
 2. FlimDeal sluit uitdrukkelijk garanties met betrekking tot een bepaalde Producteisen uit. Aan het gebruik van het Platform kunnen geen rechten met betrekking tot een bepaald resultaat worden ontleend.
 3. In geval van onenigheid over de kwaliteit of de staat van het via het Platform bestelde Product, zal er in gezamenlijk overleg een passende oplossing worden gezocht. FlimDeal faciliteert hierbij tijdige communicatie tussen Klant en de betrokken Gebruiker/Veilingmeester van het Platform, maar is niet verantwoordelijk voor het behalen van een bepaald resultaat.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst / na afhalen van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. Dit herroepingsrecht geldt alleen wanneer er gebruik is gemaakt van de kijkdag waardoor de staat van het product voor de aankoop duidelijk was én wanneer de reden niet vooraf bekend is gemaakt op de productpagina van desbetreffende Veilingmeester.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies, met uitzondering van verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is gebroken (mits deze voor de aankoop verzegeld was).

 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst of afhaling van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 4. Indien de Klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 10 Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de veilingmeester of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden met de Veilingmeester door de track and trace code te versturen in het ticketsysteem van Flimdeal. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Flimdeal niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 11 Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • a. die gekocht zijn met een zakelijk account;
  • b. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • c. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  • d. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Artikel 12 Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht Overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Veilingmeester, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost met de Veilingmeester óf FlimDeal ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de Veilingmeester. Mocht de consument er niet uitkomen met de Veilingmeester zal eerst FlimDeal worden gevraagd om een bemiddeling. De webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden met FlimDeal dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Veilingmeester óf FlimDeal, waarbij FlimDeal de uiteindelijke uitspraak doet, zal de Veilingmeester de geleverde Producten geheel of gedeeltelijk kosteloos vervangen, repareren of crediteren.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. FlimDeal is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling of bieding, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

 2. FlimDeal is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van FlimDeal, verleent de Klant de bevoegdheid aan FlimDeal om, als een door FlimDeal ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.

 3. FlimDeal garandeert niet dat de Website en/of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. FlimDeal is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Klant of gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website en/of de Diensten.

 4. FlimDeal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit.

 5. FlimDeal is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website.

 6. FlimDeal is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen tot het account van Klant.

 7. FlimDeal is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten.

 8. FlimDeal is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

 9. FlimDeal is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden.

 10. De Klant vrijwaart FlimDeal voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

 11. Klant is altijd zelf aansprakelijk voor de keuzes die hij of zij maakt naar aanleiding van de Producten of Diensten van FlimDeal. FlimDeal is nooit verantwoordelijk voor onjuist, verkeerd of onverantwoord gebruik van de Producten of Diensten.

 12. Indien FlimDeal aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van FlimDeal met betrekking tot haar Diensten.

 13. De aansprakelijkheid van FlimDeal is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien FlimDeal niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

 14. De aansprakelijkheid voor verkopen van bijzondere artikelen, zoals alcoholische dranken en vuurwerk ligt altijd bij de veilingmeester. Flimdeal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hiervan geveilde en uitgeleverde kavels.

 15. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van FlimDeal.

 16. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van FlimDeal of desbetreffende Veilingmeester, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van FlimDeal zelf of een derde, niet-aangegeven (overdreven) vertragingen op de website van betrokken pakketdiensten, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van FlimDeal, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal FlimDeal overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die FlimDeal heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid zoals de NAW-gegevens. FlimDeal kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.
 2. FlimDeal verwijst voor verdere informatie over de verwerking van persoonsgegevens naar de Privacyverklaring op de Website https://flimdeal.nl/

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit aan te geven via ticketsysteem op de Website óf in direct contact met juiste Veilingmeester. Wanneer de klacht niet of niet tijdig (max. 7 dagen) kan worden opgelost zal automatisch contact op worden genomen met FlimDeal via ticketsysteem, de mail óf telefonisch op +318 500 048 31

Artikel 17 Identiteit van FlimDeal

 1. FlimDeal is onderdeel van FlimGroup B.V. en is bij de KvK geregistreerd onder nummer 91064414 en draagt btw-identificatienummer NL865540986B01.
 2. FlimDeal is gevestigd aan Titaniumweg 516, 2401ML in Alphen aan den Rijn.
 3. FlimDeal is per e-mail te bereiken via info@FlimDeal.nl of middels de Website https://flimdeal.nl/ en telefonisch op 085-50004831.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen FlimDeal, Veilingmeester en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen FlimDeal en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Oost-Brabant, zittingsplaats Eindhoven.

Artikel 19 Slotbepalingen

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn te vinden op de Website https://flimdeal.nl/.
 2. Deze Algemene voorwaarden zijn tevens in te zien bij het registreren op het Platform, zowel als bij iedere betaling die wordt voldaan op de Website of in de App.

Wij gebruiken cookies voor Sociale media functionaliteit en om analytische gegevens te verzamelen.

x
Download FlimDeal app
Sneller bieden?

Download onze app